Casa judeteana de pensii Vrancea

    Casa Județeană de Pensii Vrancea   

Activități CJP VRANCEA

   

Principalele atribuţii ale CJP Vrancea:

Înregistrează şi asigură evidenţa contribuabililor, în condiţiile legii;

Încheie contracte de asigurare socială, potrivit legii;

Asigură evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale, conform legii;

Certifică stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului, în condiţiile legii;

Stabileşte cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale şi efectuează plata acestora, potrivit legii;

Stabileşte şi plăteşte indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile legii;

Emite decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăreşte recuperarea acestora, în condiţiile legii;

Prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi, după caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;

Asigură execuţia bugetară în profil teritorial şi organizează contabilitatea acesteia;

Realizează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;

Distribuie persoanelor îndreptăţite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;

Rezolvă contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale;

Organizează şi desfăşoară activitatea de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;

Asigură reprezentarea în faţa instanţelor de judecătoreşti, potrivit legii;

Numeşte conducerea şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii caselor locale de pensii ;

Întocmeşte şi înaintează CNPP, potrivit legislaţiei în vigoare, contul de execuţie al bugetului asigurărilor sociale de stat în profil teritorial, precum şi al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizaţi;

Îndeplineşte toate atribuţiile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivel teritorial;

Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de statutul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, ori stabilite de preşedintele CNPP.